Startseite N-Login Neurologinen Tutkimus

Neurologinen Tutkimus


Suchen Sie nach der neurologinen tutkimus? Melden Sie sich mit den unten angegebenen offiziellen Links in Ihrem Konto an.

Neuropsykologinen tutkimus - Terveystalo

  https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Neurologia/Neuropsykologinen-tutkimus/
  Neuropsykologinen tutkimus. Neuropsykologinen tutkimus tarkoittaa ihmisen tiedonkäsittelyn toimintoja toimintojen arviointia (kognitiivisia toimintoja) eli kielellisiä taitoja, havaintotoimintoja, tarkkaavaisuutta, muistia, vuorovaikutusta ja tunne-elämää.

Aikakauskirja Duodecim

  https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/4/duo11506
  Aikakauskirja Duodecim

neurologin tutkimus - Neurologia - Suomi24 Keskustelut

  https://keskustelu.suomi24.fi/t/5291207/neurologin-tutkimus
  neurologin tutkimus ekaa kertaa menossa 20.1.2008 16:20. Mitä voin odottaa ekalta kerralta? Aikaa 40minsaa. Saanut erikoislähetteen terveyskeskuksen puolelta ja aika ensi kuussa. Ongelmia silmäsärkyjen kanssa, tuntohäiriöitä, päänsärkyjä jne. Lähetetään, ku ei …

Etusivu - Suomen Neurologinen Yhdistys

  https://www.neuro.fi/
  Vuoden 2018 kunniaksi meillä on ilo ilmoittaa Vuoden Neurologi -palkinnon haku avoimeksi. SNY on vuodesta 2015 lähtien perustanut Vuoden Neurologi -palkinnon, jonka suuruus on 5000 €.

NEUROLOGISEN POTILAAN MOTORIIKAN JA SENSORIIKAN …

  https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/98523/syvent%c3%a4v%c3%a407283.pdf?sequence=3
  Yksityiskohtainen statustutkimus on esitelty Motoriikan tutkimus - virtuaalimateriaalikansiossa Tampereen Yliopiston Learning2 - ympäristössä neurologian oppialan alla. 2.2 Anatomiset rakenteet ja toiminnan säätely 2.2.1 Motorinen homunculus Motoristen toimintojen säätely aivojen motorisella kuorella noudattaa somatotopiaa, jossa ...

Neuropsykologinen tutkimus Neuropsykologiset tutkimukset ...

  https://www.neuronekku.net/17
  Neuropsykologinen tutkimus sisältää aina tiedon kokoamista ja yhdistämistä yhteistyössä muiden tahojen kanssa - vanhemmat, päiväkoti/koulu ja muu hoitohenkilöstö ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tietoa kootaan haastatteluilla, kysely- ja arviointilomakkeilla sekä monipuolisilla testimenetelmillä.

Neuropsykologiset tutkimukset HYKSin

  https://www.hyksin.com/palvelut/hoitopalvelut/psykiatria-psykologia-neuropsykologia-ja-psykoterapia/neuropsykologiset-tutkimukset/
  Tutkimus käsittää yhdestä kolmeen tapaa­mista riippuen kysymyk­se­na­set­telun ja ongelman laajuu­desta. Tutki­muk­sesta laaditaan kirjal­linen lausunto, jossa kuvataan itse tutkimus, tutki­mus­tu­lokset sekä niiden pohjalta tehtävät johto­pää­tökset ja suosi­tukset jatko­toi­men­pi­teistä.

Terveyskirjasto - Duodecim

  https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=kot00606
  Ne saattavat olla peräisin aiemmasta vauriosta tai dynaamisesta tilasta, jossa kudos kasvaa joko liikaa tai surkastuu poikkeavasti. Neurologia ja psykiatria sivuavat toisiaan monelta osin, ja osa toimintakyvyn häiriötä aiheuttavista tiloista on sellaisia, että niihin liittyy todennäköisesti sekä neurologinen että psyykkinen komponentti.

HUS - Lastenneurologia

  https://www.hus.fi/sairaanhoito/lasten-sairaanhoito/lastenneurologia/Sivut/default.aspx
  Lastenneurologian poliklinikoilla, päiväkeskuksissa ja osastoilla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on neurologinen sairaus tai vamma tai sellaisen epäily. Kohtaukselliset tilat (kuten epilepsia), liikuntavammat, kehityshäiriöt sekä perinnölliset neurologiset sairaudet muodostavat suurimmat yksittäiset sairausryhmät.

Lapsen neuropsykologinen tutkimus

  https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/foniatria/Documents/Lapsen_neuropsykologinen_tutkimus.pdf
  Lapsen neuropsykologinen tutkimus Tässä oppaassa kuvataan lapsen neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioi-tavia taitoja. Lisäksi kerrotaan, miten havaitut vaikeudet voivat näyttäytyä ar-jessa ja annetaan vinkkejä, kuinka piirteitä voi huomioida lapsen jokapäiväi-sessä elämässä.

Neurologiset oireet Neuro NEO Turku

  http://www.sairaalaneo.fi/palvelut/neurologiset-oireet-ja-sairaudet/neurologiset-oireet/
  Neurologiset oireet ovat hyvin yleisiä. Päänsärky ja huimaus ovat yleisimmät syyt, joiden vuoksi neurologin vastaanotolle tullaan.. Muita neurologian erikoisalaan kuuluvia oireita ovat tuntohäiriöt, muistivaikeudet, vapina, lihasheikkous, lihasnykinät, kömpelyys, tajuttomuus-kouristuskohtaukset, halvausoireet, hermoperäiset kiputilat, selkävaivat sekä unihäiriöt.

Tietoa neuropsykologiasta - Suomen Psykologiliitto ry

  https://www.psyli.fi/neuropsykologiluettelo/tietoa_neuropsykologiasta
  Neuropsykologinen tutkimus. Neuropsykologisella tutkimuksella selvitetään ihmisen toimintakykyä sekä neurologisiin ja neuropsykiatrisiin sairauksiin mahdollisesti liittyviä kognitiivisten toimintojen, tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutoksia. Kognitiivisia toimintoja ovat muun muassa tarkkaavaisuuden säätelyyn, toiminnan ...

Neurologi - Terveystalo

  https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Vastaanotot/Erikoislaakari/Neurologi/
  Neurologi. Neurologi on erikoistunut keskushermoston, ääreishermoston ja lihaksiston oireiden ja sairauksien tutkimiseen ja hoitoon. Tyypillisiä neurologisia oireita ovat päänsärky, huimaus, lihasheikkous, kömpelyys, vapina ja tunnottomuus ja sairauksia migreeni, aivoinfarkti, Parkinsonin tauti, epilepsia ja Alzheimerin tauti.

Neuropsykologinen kuntoutus - kela.fi

  https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus
  Saat neuropsykologin apua oppimisvaikeuksiin ja neurologisiin haasteisiin. Neuropsykologinen kuntoutus. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai palaamista.

TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO

  https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/j-slp12tpluettelo%20tkl-netti.pdf
  tutkimus tai audiodiagramman tulkinta. 103 Lääkärin suorittama perusteellinen neurologinen tutkimus Soveltamisohje Tutkimuksella tarkoitetaan yleislääkäritasoista perusteellista neurolo-gista tutkimusta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se tehdään potilaan valittaessa neurologisia oireita tai on syytä epäillä,

Neurologisen kuntoutuksen osaaja Neuropiste Helsinki, Turku

  https://www.neuropiste.fi/
  neurologinen fysioterapia, Bobath-lähestymistapa, neuraalikudoksen mobilisointi, kinesioteippaus, fasciakäsittely, peiliterapia fi sv en. ... lasten ja aikuisten neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus. fi.

Sanna Sutinen LAPSEN NEUROLOGINEN TUTKIMINEN TOUWENIN ...

  https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/104617/Sutinen_syvent%c3%a4vien%20opintojen%20ty%c3%b6.pdf?sequence=2&isAllowed=y
  Neurologinen tutkimus on tärkeä tehdä lapsille, joilla on motorisia vaikeuksia. Sen avulla voidaan selvittää häiriön mahdollinen neurologinen syy. Heikompi motorinen suoristuskyky liittyy usein muihin neurologisiin ongelmiin, kuten hienomotoriikan ja koordinaation …

Lastenneurologinen tutkimus ja hoito Turku.fi

  http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajanvaraus-ja-neuvonta/laakarien-ja-hoitajien-vastaanotot-0
  Lastenneurologinen yksikkö hoitaa lapsia ja nuoria, joilla on tai epäillään olevan jokin neurologisen kehityksen poikkeama tai sairaus. Hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä.

Neuropsykologia – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuropsykologia
  Neuropsykologinen tutkimus on tarpeen diagnostisissa selvittelyissä (esimerkiksi selvitettäessä, onko yksilön vaikeuksien taustalla fysiologinen vai psyykkinen vamma), jo diagnosoidun sairauden tai häiriön seurausten, työ- ja toimintakykyisyyden ja mahdollisten kuntoutustoimenpiteiden tarpeen ja tuloksellisuuden arvioinnissa.

Neurologinen tutkimus — University of Helsinki

  https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/neurologinen-tutkimus-3
  Original language: Finnish: Title of host publication: Vastasyntyneiden tehohoito: Editors: Vineta Fellman, Päivi Luukkainen, Tiina Asikainen: Number of pages

Neurologia – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Neurologia
  Neurologia eli hermotautioppi on lääketieteen osa-alue, joka tutkii ja hoitaa keskus-ja ääreishermoston sairauksia, poikkeavuuksia ja vammoja. Neurologisia sairauksia ja tiloja ovat muun muassa ADD, ADHD, aivohalvaus, Alzheimerin tauti, Angelmanin-, Aspergerin ja Downin oireyhtymät, kehitysvammaoireyhtymä, elimellinen unihäiriö, epilepsia, krooninen väsymysoireyhtymä eli ME-tauti ...

Neurologia ja selkäkirurgia - Evidensia Eläinlääkäriasemat

  https://evidensia.fi/palvelut/neurologia-ja-selkakirurgia/
  Hermostolliset oireet. Hermostoa koskevat sairaudet ovat hyvin monimuotoisia. Hermosto-oireet voivat ilmetä apaattisuutena, lievinä liikekoordinaatio-ongelmina, kuten ontumisena, tasapaino-ongelmina ja epänormaalina koordinaationa, tai henkeä uhkaavina oireina, kuten koko liikemotoriikan pettämisenä, halvaantumisena, kouristuskohtauksina ja koomana.

Potilaan neurologinen tutkimus - mitä ja miten neurologi ...

  https://behealthhy.com/fi/topics/5245
  Potilaan neurologinen tutkimus - mitä ja miten neurologi tarkistaa tutkimukset Neurology on sivukonttori lääke, joka tutkii ihmisen hermostoon, sen rakenne ja toiminta terveydenhuollon ja kehittämisessä neurologinen sairaus.

Neuropsykologinen tutkimus - Attentio Oy

  https://www.attentio.fi/tutkimukset-ja-arviot/neuropsykologinen-tutkimus/
  Tutkimus sisältää aina huoltajien laajan haastattelun. Lisäksi käytetään huoltajille ja päivähoidon/koulun henkilöstölle suunnattuja kyselylomakkeita, joilla kartoitetaan lapsen taitoja ja käyttäytymistä arjessa. Neuropsykologinen tutkimus tehdään yleensä silloin, kun lapsen kehityksestä huolestutaan tai oppiminen ei etene.

Neurologin vastaanotto Lääkärikeskus Aava

  https://www.aava.fi/palvelu/neurologin-vastaanotto
  Neurologia on lääketieteen osa-alue, joka tutkii, hoitaa ja kuntouttaa aivojen, selkäytimen ja ääreishermoston sairauksia. Neurologisten sairauksien oireisiin kuuluvat muun muassa halvaukset, näköhäiriöt, kouristuskohtaukset, tajunnanhäiriöt, muistin …

Harvinaiset neurologiset sairaudet Tampereen ...

  https://www.tays.fi/fi-FI/Palvelut/Neuroalat/Neurologia/Harvinaiset_neurologiset_sairaudet
  Harvinaiset neurologiset sairaudet Taysin neurologian poliklinikan yhteydessä toimii harvinaisten neurologian sairauksien poliklinikka, joka on keskittynyt harvinaisten keskus- ja ääreishermoston sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Harvinaisiksi luokitellaan sellaiset sairaudet, joiden esiintyvyys on alle viisi sairastunutta / 10 000 asukast

ENMG-tutkimuksen asema hermoperäisen oireen ...

  https://www.neurotutka.fi/artikkelit/enmg-tutkimuksen-asema-hermoperaisen-oireen-selvittamisessa/
  ENMG-tutkimuksen asema hermoperäisen oireen selvittämisessä. Hannu Heikkilä 8.2.2016. ENMG-tutkimus (hermoratatutkimus) on paras yksittäinen lääketieteellinen tutkimusmenetelmä, kun potilaan oireet viittaavat ääreishermoston mahdolliseen vaurioon.

Neurologinen status DJKIRURGIA Wiki FANDOM powered by ...

  https://djkirurgia.fandom.com/wiki/Neurologinen_status
  5min neurologinen status Suoritus Romberg peruskoe silmät kiinni, nenän kosketus irvistys, poskien pullotus, vihellys silmien avaus, pupilli puoliero kieli ulos ja heiluttelu sormen seuraaminen katseella, H -kuvio sormiperimetria käsien ruuvausliike, diadokokineesi pianon soitto tandem -kävely kantapää ja varvakävely refleksit, babinski

Neuropsykologin tutkimus ja päihteet

  https://skooppi.fi/wp-content/uploads/neuropsykologin-tutkimus-nuoriso-2011-ilman-tapausta.pdf
  Neuropsykologin tutkimus ja päihteet 11.10.2011 Suomen koulu, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistys Pekka Rapeli Neuropsykologi, HUS päihdepsykiatrian pkl

Neurologiset sairaudet - Lääkehoidon perusteet

  https://sites.google.com/site/laeaekehoidonperusteet/asiakkaan-ohjaaminen/neurologiset-sairaudet
  Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä neurologinen sairaus, joka saa alkunsa, kun liikkeiden, asennon ja tasapainon säätelyyn osallistuvat hermosolut aivoissa alkavat hiljalleen tuhoutua. Syytä taudin puhkeamiseen ei tiedetä, eikä siihen ole olemassa parantavaa hoitoa.

Neurologi: Näin erotat migreenin ja ... - studio55.fi

  https://www.studio55.fi/terveys/article/neurologi-nain-erotat-migreenin-ja-aivoverenkiertohairion/5149278
  Tutkimus löysi tehokkaan keinon polvikivun helpottamiseksi . Terveys 22.2. 2017. Uusiutuneen eturauhassyövän ennuste paranisi selvästi tällä hoitoyhdistelmällä . Terveys 21.2. 2017. Säännöllinen alkoholinkäyttö jäykistää valtimoita . Terveys 21.2. 2017. Tarkkaile virtsan väriä! Lääkäri kertoo, mitä se paljastaa terveydestäAuthor: Aino Kivistö

Tutkimus - Kuntoutukseen Kuntoutukseen

  https://kuntoutukseen.fi/tietoa-kuntoutuksesta/tutkimus/
  Tutkimus. Neuroliitossa tehdään vuosittain useita kymmeniä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ne käynnistyvät usein asiakastyössä tehdyistä havainnoista. Tutkimuksessa ajankohtaista. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus julkaisi vuoden 2018 aikana viisi kansainvälistä ja …

Muistihäiriöiden tutkimus :: Muistiliitto

  https://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/muistihairiot-ja-sairaudet/muistihairioiden-tutkimus
  Muistihäiriöiden tutkimus. Tutkimukset voi käynnistää joko oman terveyskeskuslääkäri tai yksityislääkäri. Ensimmäiseksi lääkäri pyrkii haastattelemalla selvittämään muistihäiriön laajuuden ja haittaavuuden tarvittaessa tiedustelemalla asiaa myös omaiselta.

Neurologiset sairaudet - Lohen tutkimusryhmä/Helsingin ...

  https://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/neurologiset-sairaudet/
  Näitä sivuilta löydät tietoa koirien neurologisista sairauksista, kuten epilepsiasta ja ataksiasta. Saat myös tietää, kuinka voit auttaa tutkimuksissamme.

Etusivu - Kuntoutuskeskus Kuntoutuskeskus

  https://www.kuntoutuskeskus.fi/
  Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. on Suomen johtava neurologisten sairauksien kuntoutukseen erikoistunut keskus. Tutustu meihin! Moniammatillista kuntoutusta. saa Maskusta myös jatkossa.

Keuhko- ja neurologian poliklinikka - Vaasan Keskussairaala

  https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/yksikot/poliklinikat-ja-vastaanotot/keuhko-ja-neurologian-poliklinikka/
  Tietoa potilaalle . HUOM! 4.3. alkaen puhelinaika muuttuu, uusi puhelinaika on keuhkohoitajalle arkisin 9.00-12.00 puh nr 06 213 2701 ja neurologiselle hoitajalle 9.00-12.00 puh nr 06 213 5946.

Neuropsykologinen kuntoutus - kela.fi

  https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus1
  Neuropsykologinen kuntoutus. Neuropsykologista kuntoutusta voi saada 16–67-vuotias kuntoutuja, kun tavoitteena on opiskelu- tai työkyvyn parantaminen, opintojen edistyminen tai loppuun saattaminen, työelämään hakeutuminen, työelämässä pysyminen tai työhön paluu.

Leikki-ikäisen neurologinen kehitys (Lene ...

  https://thl.fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/menetelmat/neurologis-kognitiivinen-kehitys/lene
  Leikki-ikäisen neurologinen kehitys (Lene) Lenestä usein kysyttyä Leikki-ikäisten (2 1⁄2–6-vuotiaiden) lasten neurologisen kehityksen arvioinnin pohjana voidaan …

Neurologinen fysioterapia Tampereen korkeakouluyhteisö

  https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/neurologinen-fysioterapia
  Neurologinen fysioterapia Koulutus tarjoaa fysioterapeuteille mahdollisuuden täydentää ja päivittää osaamistaan neurologisten ongelmien saralla. Neurologisen fysioterapian täydennyskoulutus on syksyllä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Neurofysiologiset tutkimukset Neuro NEO Turku

  http://www.sairaalaneo.fi/palvelut/neurologiset-oireet-ja-sairaudet/neurofysiologiset-tutkimukset/
  Tutkimus koostuu tavallisesti kahdesta osasta: Hermoratojen tutkimuksessa ääreishermoa ärsytetään pienellä sähkösykäyksellä, ja vaste mitataan pinta-anturilla ihon päältä. Lihassähkötutkimuksessa lihakseen pistetään ohut neula, joka mittaa lihaksen sähköistä toimintaa levossa ja …

Neuroliiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ...

  https://kuntoutukseen.fi/kuntoutuskurssit/
  Neuroliiton sopeutumisvalmennuskurssit MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville Kurssimme tukevat toimintakykyä ja parantavat elämänlaatua eri elämäntilanteissa. Kurssit on tarkoitettu sinulle, jolla on diagnosoitu MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus ja myös läheisellesi. Kursseja toteutetaan eri puolilla Suomea.

Lasten neurologinen arviointi

  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/84089/Lasten%20n.pdf?sequence=1
  3 Neurologinen arviointi lasten toimintaterapiassa 7 3.1 Karkea- ja hienomotoriikka 8 3.2 Visuaalinen hahmottaminen 8 3.3 Visuomotoriikka ja motorinen koordinaatio 9 3.4 6-12-vuotiaan lapsen taidot 9 4 Arviointivälineiden esittely 11 4.1 Standardoitu ja normitettu arviointiväline 12 4.2 Validiteetti ja …

Lastenneurologinen tutkimus ja hoito Turku.fi

  https://www.turku.fi/palvelut/lastenneurologinen-tutkimus-ja-hoito
  Lastenneurologinen tutkimus ja hoito. Lastenneurologisessa yksikössä lääkäri tutkii lapsen ja tekee neurologisen arvion. Vanhempien kanssa keskustellaan lapsen kehityksestä ja arjen toimintakyvystä. Diagnoosin jälkeen suunnitellaan jatkotutkimukset ja seurannat. Vastaanotolle ohjaudutaan lääkärin lähetteellä esimerkiksi ...

neurologinen tutkimus - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirja

  https://www.suomisanakirja.fi/neurologinen%20tutkimus
  neurologinen tutkimus: koe, testi. Mikä on neurologinen tutkimus. Mitä tarkoittaa neurologinen tutkimus. Ilmainen sivistyssanakirja.

Eläinlääkäri kertoo, miten tunnistat koiran aivokasvaimen ...

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/elainlaakari-kertoo-miten-tunnistat-koiran-aivokasvaimen-alkuvaiheessa-koirat-muuttuvat-masentuneiksi-tai-apaattisiksi/7281468
  Yleensä näillä potilailla neurologin tekemä neurologinen tutkimus on normaali, eli ei huomata muutoksia reaktioissa ja reflekseissä, ja aivojen kuvantamisella voidaan sulkea pois rakenteelliset sairaudet, jos se on tarpeen. Apaattisuus ja kohtaukset ovat yleisiä oireita ...Author: Maria Aarnio

Neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus — Tietotaito Group

  http://www.tietotaitogroup.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-palvelut/julkiselle-ja-yksityissektorille/neuropsykologinen-tutkimus-ja-kuntoutus/
  Kuntoutuksen pohjana on aina neuropsykologinen tutkimus. Työskentely koostuu yksilökäynneistä, verkostoyhteistyöstä ja ohjauksesta. Maksusitoumuksia myöntävät kunnat, Kela ja vakuutusyhtiöt. Lisäksi tarjoamme neuropsykologista työnohjausta ja konsultaatiota. Neuropsykologisella työnohjaajallamme on neuropsykologian ...

Lapsen neurologinen tutkiminen Touwenin menetelmällä

  https://www.utupub.fi/handle/10024/104617
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ohjekirja Touwenin testistä. Touwenin testin avulla voidaan tehdä laaja-alainen ja yksityiskohtainen neurologinen tutkimus lapselle. Tutkimus kohdistuu erityisesti lieviin neurologisiin poikkeavuuksiin (Minor Neurological Dysfunctions, MND).Author: Sanna Sutinen

Neuropiste Helsinki - Neuropiste

  https://www.neuropiste.fi/toimipisteet-helsinki-turku-neuropiste/helsinki/
  Neuropiste Helsinki on Helsingin kaupungin sopimuskumppani. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli sinulla on kaupungin palveluseteli fysioterapiaan, lymfaterapiaan, toimintaterapiaan tai rintamaveteraanien avokuntoutukseen, voit ostaa palvelun meiltä.


HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR